fbpx
Shopping Cart

0282 654 12 70 – 0531 684 05 54

MADDE 1- TARAFLAR

1.2. ALICI: MADDE 2- SOu0308ZLESu0327MENIu0307N KONUSU Iu0307su0327bu sou0308zlesu0327menin konusunu, ALICIu2019nu0131n SATICIu2019ya ait https://aselakademi.com/u00a0internet sitesinden elektronik ortamda siparisu0327 vermek suretiyle yapmu0131su0327 oldugu0306u asu0327agu0306u0131da nitelikleri ve satu0131su0327 bedeli belirtilen uu0308ruu0308n alu0131mu0131na ilisu0327kin sou0308z konusu uu0308ruu0308nuu0308n satu0131su0327u0131 ve teslimine dair 6502 Sayu0131lu0131 Tu00fcketicinin Korunmasu0131 Hakku0131nda Kanun ve Mesafeli Su00f6zleu015fmeler Yu00f6netmeliu011fiu2019ne uygun olarak du00fczenlenmiu015ftir. u0130u015fbu Su00f6zleu015fmeu2019nin taraflaru0131 iu015fbu Su00f6zleu015fme tahtu0131nda 6502 Sayu0131lu0131 Tu00fcketicinin Korunmasu0131 Hakku0131nda Kanun ve Mesafeli Su00f6zleu015fmeler Yu00f6netmeliu011fiu2019den kaynaklanan yu00fcku00fcmlu00fclu00fck ve sorumluluklaru0131nu0131 bildiklerini ve anladu0131klaru0131nu0131 kabul ve beyan ederler

Satu0131su0327 Sou0308zlesu0327mesi MADDE 3- SOu0308ZLESu0327ME KONUSU Uu0308RUu0308N Uu0308ruu0308nlerin Iu0307smi ve Vergiler Dau0302hil Satu0131su0327 Bedeli (adet x birim fiyat olarak) asu0327agu0306u0131da belirtildigu0306i gibidir. MADDE 4- GENEL HUu0308KUu0308MLER 4.1- ALICI, https://aselakademi.com/u2019nin internet sitesinde isu0327bu sou0308zlesu0327me konusunu olusu0327turan Madde 3u2019 te belirtilen esaslu0131 nitelikleri, ou0308zellikleri, KDV dau0302hil satu0131su0327 fiyatu0131, ou0308deme su0327ekli ve teslimatu0131na ilisu0327kin esaslu0131 bilgileri okuyup uu0308ruu0308n veya uu0308ruu0308nler hakku0131nda tuu0308m bilgilere sahip oldugu0306unu ve bu bilgiler dogu0306rultusunda elektronik ortamda satu0131n almaya ilisu0327kin onayu0131 verdigu0306ini beyan eder. 4.2- Sou0308zlesu0327me konusu belirtilen u201cMadde 3u201d icu0327erisinde bulunan uu0308ruu0308n veya uu0308ruu0308nleri, ALICIu2019nu0131n 30 guu0308nluu0308k suu0308reyi asu0327mamak kosu0327ulu ile anlasu0327malu0131 tasu0327u0131yu0131cu0131 su0327irketi aracu0131lu0131gu0306u0131 ile ALICIu2019 nu0131n belirttigu0306i adrese belirtilen kisu0327i/kurulusu0327a elden teslim edilecektir. Teslim su0131rasu0131nda ALICI tarafu0131nda teslim edilecek kisu0327i veya kurulusu0327ta teslim edecek yetkili kisu0327i bulunmamasu0131 durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz yerine getirmisu0327 olarak kabul edilecektir. Uu0308ruu0308nuu0308n tasu0327u0131ma su0327irketin de beklemesinden dolayu0131 olusu0327an her tuu0308rluu0308 zarar veya Kargonun tasu0327u0131ma su0327irketinden SATICIu2019 ya iade edilmesi ile olusu0327an giderler ALICIu2019ya aittir.

Satu0131su0327 Sou0308zlesu0327mesi 4.3- Sou0308zlesu0327me konusu belirtilen Madde 3 icu0327erisin de bulunan uu0308ruu0308nlerin ALICI tarafu0131ndan belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kisu0327i veya kurulusu0327un teslim alu0131nmamasu0131ndan veya teslimi kabul etmemesinden https://aselakademi.comu00a0sorumlu tutulamaz. Teslim su0131rasu0131nda uu0308ruu0308nuu0308n belirtilen uu0308ruu0308nle esu0327ligu0306i ve ayu0131plu0131 uu0308ruu0308n olup olmadu0131gu0306u0131 kontrol edilir. Yasu0327anan herhangi bir sorunda tasu0327u0131yu0131cu0131 su0327irket gou0308revlisi ile tutanak tutularak uu0308ruu0308n veya uu0308ruu0308nler SATICIu2019ya iade edilir.

4.4- SATICI, sou0308zlesu0327me konusu gecu0327en u201cMadde 3 icu0327erisindeu201d belirtilen uu0308ruu0308n veya uu0308ruu0308nlerin ayu0131psu0131z, eksiksiz, sou0308zlesu0327mede belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanu0131m klavuzlaru0131 ile birlikte teslim edilmesinden ALICIu2019ya karsu0327u0131 sorumludur.

4.5- Sou0308zlesu0327me konusu uu0308ruu0308nuu0308n teslimatu0131 icu0327in isu0327bu sou0308zlesu0327menin imzalu0131 nuu0308shasu0131nu0131n SATICIu2019ya ulasu0327tu0131ru0131lmu0131su0327 olmasu0131 ve bedelinin ALICIu2019nu0131n tercih edecegu0306i ou0308deme su0327ekli ile ou0308denmisu0327 olmasu0131 su0327arttu0131r. Sou0308zlesu0327me konusu uu0308ruu0308n veya uu0308ruu0308nlerin bedelinin her ne nedenle olursa olsun ou0308denmemesi veya banka ou0308deme talimatu0131nu0131n banka nezdinde iptal edilmesi halinde SATICIu2019nu0131n uu0308ruu0308nuu0308 teslim kosu0327ulunu tamamen ortadan kalkar.

4.6- ALICIu2019ya ait kredi kartu0131nu0131n ALICIu2019nu0131n kusurundan kaynaklanmayan bir su0327ekilde yetkisiz kisu0327ilerce, haksu0131z veya hukuka ayku0131ru0131 olarak kullanu0131lmasu0131 nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusu0327undan uu0308ruu0308n bedelini SATICIu2019ya ou0308dememesi halinde, Uu0308ruu0308nuu0308n ALICIu2019ya teslim edilmisu0327 olmasu0131 kaydu0131yla uu0308ruu0308nuu0308n teslimat tarihinden itibaren 3 (uu0308cu0327) guu0308n icu0327inde, ALICIu2019nu0131n SATICIu2019ya geri gou0308nderim bedeli ALICIu2019ya ait olmak uu0308zere, uu0308ruu0308n veya uu0308ruu0308nleri SATICIu2019ya gou0308ndermesi zorunludur.

4.7- SATICI nakliyeyi engelleyen durumlarda u201chava muhalefeti, ulasu0327u0131mu0131n kesilmesi gibi olagu0306anuu0308stuu0308 vb.u201d veya gou0308nderim sorumlulugu0306unu yerine ku0131smen veya tamamen getirememesi nedeni ile sou0308zlesu0327me konusu uu0308ruu0308nuu0308 teslim suu0308resi icu0327inde teslim edemez ise, durumu ALICIu2019ya bildirmekle yuu0308kuu0308mluu0308duu0308r. Bu takdirde ALICI siparisu0327inde eline ulasu0327mayan uu0308ruu0308nlerin iptal edilmesini, sou0308zlesu0327me konusu uu0308ruu0308nuu0308n varsa emsali ile degu0306isu0327tirilmesini, ve/veya teslimat suu0308resinin engelleyici durumun ortadan kalkmasu0131na kadar teslimatu0131n ertelenmesi haklaru0131ndan birini kullanabilir. ALICIu2019nu0131n ku0131smi gou0308nderim yapu0131lmamu0131su0327 siparisu0327i iptal etme hakku0131nu0131 kullanmasu0131 halinde ALICIu2019nu0131n ou0308dedigu0306i tutar 10 (on) guu0308n icu0327inde kendisine nakten ve defaten

Satu0131su0327 Sou0308zlesu0327mesi ou0308denir. Ku0131smi gou0308nderim yapu0131lmu0131su0327 uu0308ruu0308nlerin du0131su0327u0131ndaki gou0308nderilemeyen uu0308ruu0308nler ALICIu2019nu0131n uygun gou0308rduu0308gu0306uu0308 su0327ekilde nakten ve defaten ou0308denir. 4.8- Garanti belgesi ile satu0131lan uu0308ruu0308nlerden olan veya olmayan uu0308ruu0308nlerin ayu0131plu0131 cu0327u0131kmasu0131 halinde garanti su0327artlaru0131 icu0327inde gerekli onaru0131mu0131n yapu0131lmasu0131 veya degu0306isu0327imi icu0327in SATICIu2019ya gou0308nderilebilir. Bu takdirde tasu0327u0131ma giderleri SATICI tarafu0131ndan karsu0327u0131lanacaktu0131r.

MADDE 5- CAYMA HAKKI ALICI, sou0308zlesu0327me konusu uu0308ruu0308n veya uu0308ruu0308nlerin kendisine veya gou0308sterdigu0306i adresteki kisu0327i/kurulusu0327a tesliminden itibaren 7 (yedi) guu0308n icu0327inde cayma hakku0131nu0131 kullanabilir. Cayma hakku0131nu0131n kullanu0131lmasu0131 icu0327in aynu0131 suu0308re icu0327inde SATICIu2019nu0131n muu0308su0327teri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunmasu0131 gerekmektedir. 385 sayu0131lu0131 vergi usul kanunun genel tebligu0306 geregu0306ince tarafu0131mu0131za fatura bilgilerinin eksiksiz gou0308nderilmesi gerekmektedir, bu isu0327lemi takiben uu0308ruu0308n ile faturanu0131n aslu0131nu0131n tarafu0131mu0131za iade edilmesi zorunludur. Faturanu0131n arka yuu0308zuu0308nde bulunan alanlaru0131n eksiksiz doldurulmasu0131 gerekmektedir. Fatura aslu0131nu0131n ALICI tarafu0131ndan gou0308nderilmemesi durumunda uu0308ruu0308n KDVu2019si ve yasal kesintiler ALICIu2019ya iade edilmez. Cayma hakku0131na ilisu0327kin ihbaru0131n ulasu0327masu0131nu0131 takip eden ve isu0327 bu sou0308zlesu0327menin 6. Madde huu0308kuu0308mleri uyaru0131nca, uu0308ruu0308n veya uu0308ruu0308nler 7 (yedi) guu0308n icu0327inde iade edilmek kosu0327ulu ile, uu0308ruu0308n veya uu0308ruu0308nlerin bedeli ALICIu2019ya 7 (yedi) guu0308n icu0327inde iade edilir. Cayma hakku0131 nedeni ile iade edilen uu0308ruu0308n veya uu0308ruu0308nlerin tasu0327u0131ma uu0308creti SATICI tarafu0131ndan karsu0327u0131lanu0131r ve SATICIu2019nu0131n belirttigu0306i gou0308nderim su0327ekli ile uu0308ruu0308nlerin tasu0327u0131masu0131 gercu0327eklesu0327itirilir.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK Uu0308RUu0308NLER Niteligu0306i itibaru0131yla iade edilemeyecek uu0308ruu0308nler, tek kullanu0131mlu0131k uu0308ruu0308nler, kopyalanabilir yazu0131lu0131m ve programlar, hu0131zlu0131 bozulan veya son kullanu0131m tarihi gecu0327en uu0308ruu0308nler icu0327in cayma hakku0131 kullanu0131lamaz. Bu tuu0308r uu0308ruu0308nlerde cayma hakku0131nu0131n kullanu0131lmasu0131 icu0327in uu0308ruu0308nuu0308n ambalaju0131nu0131n acu0327u0131lmamu0131su0327, bozulmamu0131su0327 ve uu0308ruu0308nuu0308n kullanu0131lmamu0131su0327 olmasu0131 su0327artu0131na bagu0306lu0131du0131r. Uu0308ruu0308nuu0308n tekrar satu0131labilir niteligu0306ini kaybetmesi halinde cayma hakku0131 kullanu0131lmaz.

Satu0131su0327 Sou0308zlesu0327mesi MADDE 7- Iu0307THAL Uu0308RUu0308N SIu0307PARIu0307Su0327LERIu0307 7.1- Ou0308zel istek uu0308zerine SATICIu2019dan temin edilmesi talep edilen ithal uu0308ruu0308nlerin temin suu0308releri farklu0131lu0131k gou0308stermesi sebebi ile SATICIu2019nu0131n ALICIu2019ya bilgilendirme yapmasu0131 ve ALICIu2019nu0131n onaylamasu0131 durumunda satu0131su0327 siparisu0327i olusu0327turulur. 7.2- ALICIu2019nu0131n ou0308zel istegu0306i uu0308zerine siparisu0327 verilen ithal uu0308ruu0308nlerin tekrar satu0131labilir niteligu0306i belirli olmadu0131gu0306u0131 icu0327in SATICIu2019nu0131n siparisu0327ten olusu0327acak zararu0131 nedeni ile siparisu0327 sonrasu0131nda ALICI tarafu0131ndan iptal edilmesi muu0308mkuu0308n degu0306ildir. 7.3- ALICI, uu0308ruu0308nuu0308 teslim aldu0131gu0306u0131nda ayu0131plu0131 uu0308ruu0308n oldugu0306unu tespit eder ise fatura bilgileri ile 7 (yedi) guu0308n icu0327erisinde SATICI adres bilgilerine iade edebilir. SATICI, ayu0131plu0131 uu0308ruu0308nuu0308n iadesi ulasu0327masu0131na takiben ALICIu2019ya 7 (yedi) guu0308n icu0327erisinde uu0308ruu0308n veya uu0308ruu0308nlerin bedelini ou0308der. 7.4- ALICI her tuu0308rluu0308 su0327ikayet ve taleplerini yukaru0131da belirtilen SATICI iletisu0327im bilgilerine iletebilir. 7.5- ALICI aldu0131gu0306u0131 uu0308ruu0308n veya uu0308ruu0308nlerle ilgili su0327ikayetlerini bagu0306lu0131 bulundugu0306u ikametgahtaki tuu0308ketici sorunlaru0131 hakem heyetine veya tuu0308ketici mahkemesine yapabilir.

MADDE 8- YETKIu0307LIu0307 MAHKEME Iu0307su0327bu sou0308zlesu0327menin uygulanmasu0131nda, Sanayi ve Ticaret Bakanlu0131gu0306u0131nca ilan edilen degu0306ere kadar Tuu0308ketici Hakem Heyetleri ile ALICIu2019nu0131n veya SATICIu2019nu0131n yerlesu0327im yerindeki Tuu0308ketici Mahkemeleri yetkilidir, bulunmayan yerlerde Asliye Ticaret Mahkemeleri gecu0327erlidir. Iu0307su0327bu 8 maddelik sou0308zlesu0327me elektronik ortamda taraflarca okunup belirtilen tarihte, kabul edilip, teyit edilmisu0327tir. Iu0307su0327bu sou0308zlesu0327mede duu0308zenlenmemisu0327 hususlarda 4077 sayu0131lu0131 Tuu0308keticinin Korunmasu0131 Hakku0131nda Kanun huu0308kuu0308mleri uygulanu0131r.