fbpx
Shopping Cart

0282 654 12 70 – 0531 684 05 54

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAV, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE
BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 –( 1) Bu Yönetmelik, ulusal yeterlilikler dâhilinde Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MY K ) tarafından belgelendirme kuruluşlarının başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi;
kuruluşların denetlenmesi, yetkilendirilmesi, izlenmesi ile sınav, ölçme, değerlendirme ve MYK
Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin usul ve esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik
Kurumu Kanununun 4 üncü ve 22 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Ulusal yeterliliklere göre belgelendirilmek üzere başvuru yapan ve yeterliliğe giriş
şartlarını taşıyan kişiyi,
b) Akreditasyon: Yetkili bir kurum tarafından belgelendirme kuruluşlarının ulusal veya
uluslararası kabul görmüş teknik ölçütlere göre değerlendirilmesini, yeterliğinin onaylanmasını ve
düzenli aralıklarla denetlenmesini,
c) Birim başarı belgesi: Bireylerin başarılı oldukları yeterlilik birimlerini gösteren, Mesleki
Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen
belgeyi,
ç) Dış doğrulama: İlke ve prensiplere dayalı, güven veren bir belgelendirme alt yapısı
oluşturmak için yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştirdikleri ölçme,
değerlendirme ve belgelendirme ile iç doğrulama faaliyetlerinde, belirlenen ölçütlere uygun
davranmalarını ve birbirleriyle tutarlı kararlar almalarını sağlamak üzere Mesleki Yeterlilik
Kurumu tarafından uygulanan kalite güvence sisteminin araçlarından birini,
d) Dış doğrulayıcı: Dış doğrulama yapmak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından
görevlendirilen kişiyi,
e) Europass: Kişilerin yeterliliklerinin Avrupa’da açıkça ve kolayca anlaşılmasını sağlamak
amacı ile oluşturulan sistemi,
f) Europass Sertifika Eki: Mesleki eğitim veya yeterlilik belgesine sahip olan bireylerin
edindikleri bilgi ve becerilerini şeffaf ve karşılaştırılabilir şekilde tanımlayan belgeyi,
g) Gezici sınav birimi: Kuruluşun kendisine ait veya protokol ile temin ettiği sınav merkezleri
dışında kullanılan sınav alanlarını,
ğ) İç doğrulama: Ulusal yeterliliklere uygun gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme
süreçlerinin geçerli, güvenilir, uygulanabilir ve tutarlı olmasını, eşitliğin sağlanmasını hedefleyen
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülen kalite
güvence sisteminin araçlarından birini,
h) İç doğrulayıcı: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında iç doğrulama faaliyetlerini
yürüten ve kuruluşun belgelendirme kararını veren organında görevli olan kişiyi,
ı) Kanun: 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununu,
i) Kurum: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,
j) Kurum Başkanı: Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanını,
k) MYK Markası: Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetkilendirdiği belgelendirme kuruluşları
tarafından kullanılan markayı,
l) Mesleki Yeterlilik Belgesi: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen ve
sınavlarda başarılı olanlara verilen MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini,
m) Ulusal Europass Merkezi: Mesleki Yeterlilik Kurumu bünyesinde oluşturulan ve
Europass sistemine ilişkin Türkiye’deki faaliyetleri koordine eden irtibat noktasını,
n) Ulusal yeterlilik: Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak
hazırlanan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve belgelendirme
süreçlerinde kullanılan belgeyi,
o) Yeterlilik birimi: Ulusal yeterliliklerde zorunlu veya seçmeli olarak yer alan, bağımsız
olarak ölçülebilen, transfer edilebilir yeterlilik bölümünü,
ö) Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa
Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından
akredite edilmiş; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, ulusal yeterliliklere göre ölçme,
değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş, tüzel kişiliği haiz
kurum ve kuruluşları,
p) Yönetim Kurulu: Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yetkilendirme ve Sözleşme
Ulusal yeterliliklerin kullanımı
MADDE 4 – (1) Kurum tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşları, sınav ve
belgelendirme işlemlerini ulusal yeterlilikleri kullanarak yapar. Ulusal yeterlilikler kamunun
kullanımına açıktır. Ancak Kurumun izin vermediği veya yetkilendirmediği hiçbir kişi, kurum ya da
kuruluş ulusal yeterliklere atıfta bulunarak sınav ve herhangi bir ad altında belgelendirme
yapamaz.
(2) Kurum tarafından yetkilendirilmediği veya izin verilmediği halde ulusal yeterliliklere
atıfta bulunarak sınav ve belgelendirme faaliyetinde bulunduğu tespit edilen kişi, kurum ve
kuruluşlar hakkında Kurum tarafından suç duyurusunda bulunulur.
Ulusal yeterliliklerin güncellenmesi ve iptali
MADDE 5 – (1) Ulusal yeterliliklerin güncellenmesi ya da iptal edilmesi durumunda
yapılan değişikliklerin veya iptalin mevcut belgeli kişiler ile yetkilendirilmiş veya yetkilendirilme
başvurusunda bulunmuş kurum/kuruluşlara etkisinin değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin
alınmasına ilişkin işlemler Kurum tarafından onaylanan ve Kurumun internet sitesinde yayınlanan
usul ve esaslara göre yapılır.
Yetkilendirmeye ilişkin şartlar
MADDE 6 – (1) Yetkilendirilme şartları şunlardır;
a) Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma
anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından personel belgelendirme alanında akredite edilmiş
olmak,
b) Son iki yıl içerisinde yetkisinin kaldırılmasına ilişkin Kurum tarafından herhangi bir karar
alınmamış olmak,
c) Görevlerini yerine getirmeye elverişli olan ve etkin şekilde kullanılan teknik, mali ve fiziki
kaynaklara sahip olmak,
ç) Sınav ve belgelendirme süreçlerinde dışarıdan hizmet sağlanan kuruluşlarla gizliliğe ve
tarafsızlığa ilişkin gerekli düzenlemeleri içeren ve yasal geçerliliği olan bir sözleşme imzalamak,
d) Dışarıdan hizmet sağlanan kuruluşların hizmet sağladığı alana ilişkin şartları yeterli
düzeyde karşıladığını değerlendirmek ve izlemek,
e) Gezici sınav birimlerinin ulusal yeterlilikte tanımlanan ölçme ve değerlendirme
faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli şartları sağladığını güvence altına almak,
f) Yetki başvurusunda bulunulan ulusal yeterliliklere uygun ölçme, değerlendirme ve
belgelendirme sistemi ile sınav gereçlerine sahip olmak,
g) Sürekli gözden geçirilen, güncellenen ve etkin şekilde yürütülen bir kalite güvence
sistemine sahip olmak,
ğ) Kuruluş içerisinde ve Kurumla etkin iletişimi sağlayacak bir bilgi yönetim sistemine sahip
olmak,
h) Kurum tarafından belirlenen ölçütlere uygun iç doğrulama süreçlerine sahip olmak,
ı) Sınav ve belgelendirme süreçlerine ilişkin kayıtları saklamak ve bu kayıtların erişilebilir
olmasını sağlamak,
i) Ölçme, değerlendirme ve belgelendirme ile kalite yönetim sistemine ilişkin Kurum
tarafından belirlenen prosedürleri hazırlamak,
j) Tüm adaylara, belgelendirilmek üzere başvurdukları ulusal yeterlilik, yatay ve dikey
ilerleme yolları, sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme ve bu kapsamdaki hak ve
yükümlülükleri ile itiraz ve şikâyet süreçleri hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapmak,
k) Sınav organizasyonlarında engelli veya itina gösterilmesi gereken kişiler için özel
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde önlemler almak,
l) Sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçlerini yürütmeye yetkin ve bu
Yönetmelikte belirlenmiş şartlara sahip personel görevlendirmek ve sınav, ölçme, değerlendirme
ve belgelendirme süreçlerinde ihtiyaç duyulan gerekli diğer görevlendirmeleri yapmak,
m) Son iki yıl içerisinde kusurlu eylemi nedeniyle her hangi bir personel belgelendirme
kuruluşunun yetkisinin kaldırılmasına veya akreditasyonunun iptaline neden olmuş kişilere görev
vermemek,
n) Sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlık ilkelerini
zedeleyecek ve çıkar çatışmasına sebebiyet verecek kişilere görev vermemek,
o) Ölçme, değerlendirme ve belgelendirmede görevlendirilen personeli düzenli olarak
izlemek, yönlendirmek ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek,
ö) Kurum tarafından yayımlanan mevzuat, kılavuz, rehber ve talimatlarda belirlenen diğer
kriterlere sahip olmak,
p) Sınav ve belgelendirme süreçlerinin tarafsızlığını ve güvenilirliğini sağlayacak önlemleri
almak,
r) Eğitim veren birim ile sınav yapan birim ve bu birimlerde görev alan kişiler arasında astüst
ilişkisi olmamak,
s) Eğitim ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin ayrımını ve tarafsızlığını güvence altına
almak.
Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında görevlendirilecek kişiler
MADDE 7 – (1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında görev alan
değerlendiricilerin, iç doğrulayıcıların, belgelendirme karar vericilerin tamamının ulusal
yeterliliklerde belirtilen değerlendirici ölçütlerini karşılaması gerekir.
(2) Eğitim veren personel eğitim faaliyetinin sonuçlandığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde
eğitime katılan adayların sınavında değerlendirici olarak yer alamaz.
(3) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun kurucusu, yetkili kurullarının başkanı ve
üyesi, ortağı, idarecisi ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili diğer görevlileri ile belgelendirme
süreçlerinde yer alan teknik ve idari personelinin, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununda düzenlenen; devletin güvenliğine, anayasal düzene, millî savunmaya karşı işlenen
suçlar ile kaçakçılık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, rüşvet,
zimmet, irtikâp, ihaleye fesat karıştırma, mal varlığı değerlerini aklama, tefecilik suçları ile
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı
ceza ile hüküm giymemiş olması, iştigal ettiği ticari, mesleki ve sanatsal alanlarda meslek ve
sanatının icrasından yasaklanmamış olması gerekir.
Yetkilendirme ön başvurusu
MADDE 8 – (1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmak isteyen kuruluşlar,
Kuruma yetkilendirme ön başvurusunda bulunur.
(2) Kuruluş tarafından sunulan başvuru belgeleri Kurum tarafından usul yönünden incelenir,
varsa eksiklikler tamamlatıldıktan sonra ilgili kuruluşla yetkilendirme ön sözleşmesi imzalanır.
Başvuru dosyasının ve sözleşmenin kapsamı Kurum tarafından belirlenir.
(3) Kuruluş, yetkilendirme ön sözleşmesi çerçevesinde akreditasyon süreciyle sınırlı kalmak
kaydıyla ulusal yeterliliklere atıf yaparak sınav ve belgelendirme yapabilir. Sözleşme hükümlerini
yerine getirmeyen veya sözleşmede belirtilen süreler dâhilinde yetkilendirme başvurusunda
bulunmayan kuruluşların başvurusu işlemden kaldırılır ve durum ilgili taraflara bildirilir.
Yetkilendirme başvurusu ve denetim
MADDE 9 – (1) Akreditasyonunu tamamlayan kuruluşlar Kuruma yetkilendirme
başvurusunda bulunur. Yetkilendirme başvurusunda, akreditasyona ilişkin belgeler ile Kurum
tarafından talep edilen diğer belgeler Kuruma sunulur.
(2) Esas yönünden yapılan inceleme sonucunda başvuru dosyası uygun bulunan kuruluşta,
mutabık kalınan denetim planı çerçevesinde ve ilgili usul ve esaslara göre yerinde denetim
gerçekleştirilir. Kurumun bildirdiği denetim planının iki defa kabul edilmemesi durumunda
kuruluşun başvurusu işlemden kaldırılır.
(3) Denetimler sonucunda tespit edilen ve giderilmesi istenen uygunsuzlukları belirtilen süre
içerisinde gidermeyen kuruluşun başvurusu işlemden kaldırılır.
Yetkilendirme
MADDE 10 – (1) Başvuru dosyasının tetkiki ve denetim sonucu elde edilen tüm bulgular
ışığında belgelendirme kuruluşunun yetkilendirilmesine yönelik şartları karşılamadaki yeterliğine
ilişkin değerlendirmeler Yönetim Kuruluna sunulur.
(2) Yönetim Kurulu tarafından belgelendirme kuruluşunun yetkilendirilmesinin uygun olduğu
yönünde karar verilmesini takiben kuruluştan ücret tarifesi, kuruluş logosu ve gerekli diğer bilgiler
alınarak kuruluşla sözleşme imzalanır.
(3) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının listesi Kurum internet sitesinden ilan edilir.
Yetkilendirme sözleşmesi ve sözleşmenin hükmü
MADDE 11 – (1) Yetkilendirme sözleşmesinin içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenir
ve sözleşme iki nüsha olarak düzenlenir. Yetkilendirme sözleşmesi kuruluş adına temsil ve ilzama
yetkili kişi ile Kurum adına Kurum Başkanı veya Kurum Başkanının bu konudaki yetkisini
devrettiği Kurum yetkilisi tarafından Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren otuz iş günü
içerisinde imzalanır.
(2) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu, yetkilendirmeye ilişkin şartları koruduğu ve
sözleşme ile belirlenen şartlar yürürlükte olduğu sürece yetkilidir.
(3) Bir belgelendirme kuruluşunun Kurum ile yetkilendirme sözleşmesi imzalamış olması,
adaylarla veya diğer üçüncü taraflarla yapmış olduğu işlemlerde sorumluluklarının Kurum
tarafından üstlenilmesi veya Kuruma aktarılması anlamına gelmez.
Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının görev ve sorumlulukları
MADDE 12 – (1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu:
a) Belgelendirilmek üzere başvuran adaylara yetkilendirildiği kapsamda bu Yönetmelik
şartlarına uygun hizmet verir.
b) Yetkilendirme kapsamını, yetkilendirildiği ulusal yeterliliklerin adlarını ve seviyelerini
açıkça belirtir.
c) İç doğrulama sistemini uygular.
ç) Dış doğrulama ve denetim faaliyetlerinde Kurum tarafından istenen bilgi, belge ve
kayıtları ibraz eder ve bunların tetkikinde iş birliği yapar.
d) Kurum portalını belirlenen şartlara uygun olarak kullanır.
e) MYK Markasını, sözleşmelerde ve mevzuatta belirtilen kurallara uygun şekilde kullanır.
f) Sözleşmede ve mevzuatta belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirir.
g) Yetkilendirilme durumunu reklam, ilan ve yayınlarında bu Yönetmeliğe, sözleşmelere ve
Kurumca belirlenen diğer şartlara uygun olarak ifade eder.
ğ) Yetkilendirildiği konu dışındaki faaliyetlerinde ve bunlara ilişkin tanıtımlarında Kurum
tarafından yetkilendirilmiş olduğunu ifade eden veya ima eden davranışlarda bulunmaz.
h) Kişilerin başvuru, sınav ve belgelendirme süreçleri ve belge kullanımına ilişkin ihtiyaç
duyabileceği bilgileri içeren basılı veya görsel materyalleri hazırlar ve ilgililerin erişimine sunar.
ı) Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin ve bu faaliyetler kapsamında yer alan ilgili taraflara
ilişkin bilgilerin gizliliğini tehlikeye atmadığını güvence altına alır.
i) Yetkisinin askıya alınması ya da kaldırılması durumunda yetkilendirildiğine ilişkin her türlü
basılı ve görsel materyalin kullanımını durdurur.
j) Kurum ile imzaladığı sözleşme hükümlerini yerine getirir; Kurum mevzuatına, kılavuzlara,
formlara ve diğer dokümanlara uygun işlem yapar.
k) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygular ve Kurum tarafından gerçekleştirilen izleme
faaliyetlerinde görevlendirilen kişilere uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kuralları hakkında
gerekli bilgilendirmeyi yapar.
l) Yetkilendirilme şartlarını ve ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini
etkileyen tüm değişiklikleri değişiklik tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Kuruma bildirir.
m) Sınavları, kişinin bilgi ve becerisini sınavdan sonra da değerlendirmeye imkân verecek
şekilde ve mevzuata uygun olarak kayıt altına alır ve bu kayıtları istenildiğinde Kuruma sunar.
n) Rapor ve kayıtları zamanında Kuruma bildirir.
Kapsam genişletme
MADDE 13 –( 1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları yetki kapsamlarına eklemek
istedikleri ulusal yeterlilikler için Kuruma kapsam genişletme ön başvurusunda bulunur. Kurum
tarafından başvurusu uygun bulunan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları ile kapsam
genişletme ön sözleşmesi imzalanır.
(2) Akreditasyon sürecini tamamlayan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu kapsam
genişletme başvuru dosyasını hazırlayarak Kuruma başvurur.
(3) Başvuru dosyası Kurum tarafından incelenir ve belirlenen denetim planı çerçevesinde
ve ilgili usul ve esaslara göre kuruluşta yerinde denetim gerçekleştirilir. Kurumun bildirdiği
denetim planının iki defa kabul edilmemesi durumunda kuruluşun başvurusu işlemden kaldırılır.
(4) Denetimler sonucunda tespit edilen uygunsuzlukları belirtilen süre içerisinde gidermeyen
kuruluşun kapsam genişletme başvurusu işlemden kaldırılır.
(5) Başvuru dosyasının tetkiki ve denetim sonucu elde edilen tüm bulgular ışığında
yetkilendirme şartlarını karşıladığı tespit edilen kuruluşun yetki kapsamı Kurum Başkanının onayı
ile genişletilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının İzlenmesi
Raporlama ve bildirimler
MADDE 14 – (1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu Kurum tarafından belirlenen
esaslara göre yıllık faaliyet raporunu Kuruma sunar.
(2) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu, ilgili akreditasyon kuruluşu tarafından yapılan
periyodik denetim raporları ile kendi iç denetimlerine ilişkin raporlarını denetim tarihinden itibaren
on iş günü içerisinde Kuruma sunar. İlgili denetimlere ilişkin düzeltici faaliyet var ise düzeltici
faaliyet kayıtları da faaliyetin tamamlanmasından itibaren on iş günü içerisinde Kuruma sunulur.
İç doğrulama
MADDE 15 – (1) İç doğrulama, gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin
geçerli, güvenilir ve uygulanabilir nitelikte olmasını, adayların ölçülmesi ve değerlendirilmesinde
tutarlılık ve eşitliğin sağlanmasını kontrol etmek üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca
görevlendirilen iç doğrulayıcılar tarafından yapılır.
(2) İç doğrulama, yapılacak en az iç doğrulama sayısını içeren ve Kuruma bildirilen yıllık
plan kapsamında yapılır. Ayrıca her bir ulusal yeterlilik veya yeterlilik birimi için gerçekleştirilen ilk
sınav sonrasında iç doğrulama yapılması esastır.
(3) Ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçlerini etkileyecek şekilde ulusal
yeterlilikte, dokümanlarda, sınav materyalinde ve değerlendiricilerde değişiklik olması durumunda
yıllık plan dışı iç doğrulama yapılır.
(4) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu gerçekleştirdiği ilk sınavla ilgili iç doğrulama
raporunu ve sınav sonuçlarını, belgelendirme kararını takiben on iş günü içerisinde Kuruma bildirir.
(5) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu diğer iç doğrulama faaliyetlerini rapor tarihinden
itibaren on iş günü içerisinde Kuruma bildirir.
Dış doğrulama
MADDE 16 – (1) Kurum gerekli görmesi hâlinde, dış doğrulayıcılar aracılığıyla
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları ile ilgili dış doğrulama faaliyetlerinde bulunabilir.
(2) Dış doğrulama faaliyetleri, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında, varsa bu
kuruluşların hizmet alımı yaptığı kuruluşlarda veya kuruluştan bilgi, belge ve kayıt istenmesi
usulüyle yapılabilir.
(3) Dış doğrulayıcı, kuruluşun iç doğrulama, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme
faaliyetlerinin mevzuata ve dokümanlara uygunluğunu inceler, değerlendirir ve raporlar.
Seminer, Rehberlik ve Tanıtım Hizmetleri
MADDE 17 –( 1) Kurum tarafından yılın belli dönemlerinde yetkilendirilmiş belgelendirme
kuruluşu olmak isteyen kuruluşlara yönelik içeriği Kurum tarafından belirlenen seminerler
düzenlenebilir. Söz konusu seminerlere katılım sağlamayan kuruluşlardan yetkilendirme ön
başvurusu alınmaz.
(2) Kurumun gerekli görmesi hâlinde veya kuruluşların talebi doğrultusunda belgelendirme
kuruluşlarına yönelik rehberlik faaliyetleri düzenlenebilir.
Denetim
MADDE 18 –( 1) Kurum, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun yetkilendirme
kapsamındaki faaliyetlerini ve kayıtlarını yıllık plan dâhilinde, mutabık kalınan denetim planı
çerçevesinde ve Kurum tarafından onaylanan usul ve esaslara göre yılda bir kez gözetim
denetimine tabi tutar. Kurumun bildirdiği denetim planlarında iki defa mutabakata varılamaması
durumunda bu Yönetmelik hükümlerince işlem yapılır.
(2) Kurum gerek görülen hâllerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda ilgili usul ve
esaslara göre programsız denetim yapar veya yaptırır.
(3) Denetimler sonucunda tespit edilen uygunsuzlukları belirtilen süre içerisinde gidermeyen
kuruluş hakkında bu Yönetmelik hükümlerince işlem yapılır.
Raporlara ilişkin tedbirler
MADDE 19 – (1) Yıllık faaliyet raporlarında, iç doğrulama ve dış doğrulama raporlarında
yetkilendirme şartlarına ilişkin tedbir alınmasını gerektiren hususların bulunması hâlinde Kurum
tarafından ilave araştırma, inceleme ve denetim yapılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme
Sınav başvurusu ve sınav
MADDE 20 – (1) Adayların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere göre
değerlendirilmesi amacıyla yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından teorik, uygulamalı ve
benzeri yöntemlerle sınav yapılır. Sınava ilişkin usuller ilgili ulusal yeterlilikte belirlenir.
(2) Mesleki yeterliliklerinin tespitini isteyen bireyler, ilgili ulusal yeterlilikte Kurum tarafından
yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşuna sınav başvurusu yapar.
(3) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu ilgili ulusal yeterlilikte yer alan başvuru
şartlarına göre belgelendirme başvurularını değerlendirir ve uygun olanları kabul eder.
Sınav programı
MADDE 21 –( 1) Sınav, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan ve
Kuruma bildirilen sınav programına uygun olarak gerçekleştirilir.
(2) Sınav programlarında; hangi ulusal yeterliliklerden sınav yapılacağı, yeterliliklerin
seviyesi, revizyon numarası, birimleri, teorik ve uygulama sınavlarının yeri, sınavların tarihi ve
saati, sınavda görev alacak değerlendiriciler, sınava katılacak aday sayısı ve gerekli diğer bilgiler
yer alır.
(3) Sınav programları, sınavın başladığı tarihten iki gün öncesine kadar; sınav programındaki
değişiklikler ile sınava katılacak adayların kişisel bilgileri ise sınav öncesine kadar elektronik
ortamda Kuruma bildirilir.
(4) Sınava ilişkin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşundan kaynaklanmayan mücbir
sebeplerle değişiklik oluştuğunda sınavın güvenilirliğinin ve şeffaflığının etkilenmesi hâlinde sınav
kuruluş tarafından iptal edilir ve bu durum tutanak altına alınır.
(5) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşundan kaynaklanmayan sebeplerle sınava ilişkin
meydana gelen her türlü değişiklik aynı gün içerisinde Kuruma bildirilir. Değişikliklere ilişkin kayıt,
kanıt ve gerekçe ise iki iş günü içerisinde Kuruma iletilir. Kurum gerekli gördüğü takdirde ilave
araştırma, inceleme ve denetim yapabilir.
Sınav gereçleri
MADDE 22 –( 1) Bireyleri ulusal yeterliliklere göre belgelendirmek amacıyla yapılacak
ölçme ve değerlendirmelerde kullanılacak sınav gereçleri; teorik sınav soruları ve cevapları, pratik
sınav soruları ve değerlendirme rehberleri, sınavlarda adayların kullanacağı cevaplandırma-çözüm
formları, değerlendirme formları, kontrol listeleri, sözlü sınav soruları ve cevapları, proje hazırlama
soruları ve değerlendirme anahtarları, yazılım, donanım ve simülasyon uygulama soruları ile
değerlendirme rehberi, olay analiz soruları ve çözümleri, hesaplama soruları ve çözümleri; bunlara
ilişkin puanlama kılavuzu, şekil, grafik, tablo, resim, görüntü, ses kaydı; iş yeri pratik değerlendirme
formları ve rehberleri ve benzeri sınav ve değerlendirmelerin uygulanmasında kullanılacak
gereçler ile uygulama sınavları için gerekli alet, makine ve teçhizata ilişkin bilgileri kapsar.
(2) Her bir ulusal yeterlilikte uygulanacak sınav ve değerlendirme yöntemine göre ihtiyaç
duyulan sınav gereçleri belirlenerek sınav esnasında yeterli miktarda hazır bulundurulur.
(3) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu sınavlarda kullanacağı sınav gereçlerinin
içeriğini ulusal yeterlilikte tanımlanan dağılıma uygun olacak şekilde belirler.
(4) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu, kullandığı sınav gereçlerinin izlenebilirliğini
sağlamalıdır. Sınav gereçlerinde bir değişiklik ve ilave olması hâlinde bu durum kayıt altına alınır.
Kurum tarafından yapılan ilk denetimde güncellenen sınav gereçleri incelenir ve uygun
bulunmaması halinde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşundan gerekli düzeltici faaliyetleri
uygulaması istenir. Uygun bulunmayan sınav gereçleri sınavlarda kullanılmış ise söz konusu
sınavları yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu yeniden değerlendirir ve değerlendirme sonrası
belgelendirme kararlarına ilişkin gerekli işlemleri yerine getirir.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve belgelendirme kararı
MADDE 23 – (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve belgelendirme kararı
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun yetki ve sorumluluğundadır. Sınav sonuçları
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yazılı dokümanlarında belirlenen usullere göre
değerlendirilir ve belgelendirme kararı alınır.
(2) Sınavın yeri, tarihi, türü, katılımcıları, değerlendiricileri gibi bilgileri içeren sınav sonuç
listesi ile belge almaya hak kazananlar listesi yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından
Kuruma bildirilir. Düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgelerine ilişkin bilgiler Yönetim Kurulunun
bilgisine sunulur.
Mesleki Yeterlilik Belgesinin düzenlenmesi
MADDE 24 –( 1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirme kararı
alınan bireyler için Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Mesleki Yeterlilik Belgelerinde tek imza
yer alır.
(2) Belge almaya hak kazananlara Mesleki Yeterlilik Belgelerine bağlı olarak kimlik kartı
şeklinde belgeler de düzenlenebilir.
(3) Mesleki Yeterlilik Belgesinin ve kimlik kartının şekli, içeriği ve güvenlik unsurları Kurum
tarafından belirlenir.
(4) Mesleki Yeterlilik Belgelerini imzalamaya yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunu
temsil ve ilzama yetkili olan veya bu konuda usulüne uygun yetki devri yapılan kişiler yetkilidir.
Yeterlilik birimlerinin belgelendirilmesi ve birleştirilmesi
MADDE 25 – (1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yapılan sınavlarda başarılı
olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin talebi hâlinde, başarı durumunu gösteren birim başarı
belgesi düzenlenir. Birim başarı belgesinin şekli, içeriği ve geçerlilik süresi ilgili ulusal yeterliliğe
uygun olmak kaydıyla yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca belirlenir ve ilan edilir.
(2) Bireyin sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması hâlinde
bireyin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. Belgelendirme kararı en son tarihli sınavı yapan
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilir ve Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.
(3) Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi
içeren farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz
konusu birimlerden muaf tutulur.
Europass Sertifika Eki
MADDE 26 – (1) Belgelendirilmesi yapılan her bir ulusal yeterlilik için Europass Sertifika
Eki düzenlenir ve Kurum tarafından yürütülen Ulusal Europass Merkezi veri tabanına yüklenir.
(2) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu, adayları Europass Sertifika Eki hakkında
bilgilendirir. Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri Europass Sertifika Ekini veri tabanı üzerinden
indirebileceği gibi söz konusu dokümanı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından da talep
edebilir.B elgelerin geçerlilik süresi, gözetimi, yenilenmesi ve yeniden basımı
MADDE 27 – (1) Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi, gözetim ve belge
yenileme şartları ilgili ulusal yeterlilikte belirlenir.
(2) Geçerlilik süresi dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yenileme faaliyetleri, ilgilinin belge
geçerlilik süresi dolmadan başvurusu üzerine yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından
yapılır. Bu konudaki başvurular, belge alınan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna
yapılabileceği gibi ilgili ulusal yeterlilikte yetkili olan farklı bir kuruluşa da yapılabilir.
(3) Geçerlilik süresi içerisinde Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılmasına ilişkin
talepler yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca değerlendirilir. Mesleki Yeterlilik Belgesinin
yeniden basılması hâlinde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca belge masraf karşılığı dışında
ilave ücret talep edilebilir. İlave ücret, belge masraf karşılığı tutarını aşamaz.
Mesleki Yeterlilik Belgesinin yabancı dilde düzenlenmesi
MADDE 28 –( 1) İlgilinin talebine göre Mesleki Yeterlilik Belgesi, Avrupa Birliğinin kabul
ettiği dillerde ve ülkemiz ile ikili tanıma anlaşması yapmış ülke dillerinde de düzenlenir.
Kayıtların tutulması
MADDE 29 – (1) Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenen bireylerin başvurularına,
sınavlarına ve belgelendirme kararına ilişkin kayıtlar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu
tarafından belgelerin geçerlilik süresinin sona ermesinden sonraki beşinci yılın sonuna kadar
saklanır.
(2) Sınavlara ilişkin sesli ve görüntülü kayıtlar için saklama süresi belgelendirme kararından
itibaren bir yıldır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sözleşmenin İhlali ve Yaptırımlar
Sözleşmenin ihlali
MADDE 30 – (1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun bu Yönetmelik ile
sözleşmede tanımlanan şartları ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda, tespitin gerektirdiği işlem
bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre yapılır.
Yetkinin askıya alınması
MADDE 31 – (1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun;
a) Akreditasyonunun ilgili akreditasyon kuruluşu tarafından askıya alınması,
b) Kurumun yaptığı denetimlerde; kuruluşça beyan edilenden farklı bulgulara ulaşılması
veya kuruluşun akreditasyon şartı hariç diğer yetkilendirme şartlarından en az birini yitirmiş
olduğunun tespit edilmesi,
c) Yaptığı değişikliklere ilişkin bildirimlerde akreditasyon şartı hariç diğer yetkilendirme
şartlarından en az birini yitirmiş olduğunun tespit edilmesi,
ç) Ulusal yeterliliklerin güncellenmesine ilişkin usul ve esaslara göre ulusal yeterliliklerde
yapılan değişiklikleri dokümanlarına ve sınav gereçlerine zamanında yansıtmaması,
d) Kuruma verilmesi gereken bilgileri ikaza rağmen zamanında vermemesi,
e) MYK Markasını yanıltıcı şekilde kullanması ve Kurumun bu konuda yapacağı ikaza
rağmen düzeltici işlem gerçekleştirmemesi,
f) Kurumun önerdiği gözetim denetimi programını gerekçe belirterek en fazla iki defa kabul
etmemesi veya her halükârda Kurumun önerdiği gözetim denetimi tarihini iki aydan fazla
ertelemesi,
g) Sözleşmede ve mevzuatta belirtilen mali veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi,
ğ) Gözetim ve programsız denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların belirlenen süre
içerisinde giderilmemesi,
h) Kendi isteği ile yetkisinin askıya alınmasını talep etmesi,
ı) Eğitim ve belgelendirme ayrımı hususunda bu Yönetmeliğin hükümlerinin ihlal edilmesi,
hâlinde yetkisi askıya alınır.
(2) Kurum tarafından yukarıda sıralanan hususlarla ilgili askıya almayı gerektirebilecek bir
tespit yapıldığında ilgili kuruluştan söz konusu tespitle ilgili açıklama talep edilir. Yetkinin askıya
alınmasına ilişkin tespitler ve kuruluştan gelen açıklamalar tüm bulgular ışığında değerlendirilir ve
yapılan değerlendirme sonucunda yetkinin askıya alınmasına ilişkin kanaate varılması hâlinde
kuruluşun yetkisi Yönetim Kurulu tarafından askıya alınır.
(3) Askı kararı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun yetkilendirildiği tüm ulusal
yeterlilikleri kapsayabileceği gibi sadece yetkinin askıya alınmasına neden olan ulusal yeterlilik için
de uygulanabilir ve söz konusu kararda askının kapsadığı ulusal yeterlilikler, askıya alma sebebi ve
azami askı süresinin neler olduğu belirtilir.
(4) Askı süresi Kurum tarafından belirlenir ve on iki ayı geçemez. Kuruluş, belirlenen askı
süresinden önce gerekli düzeltici faaliyetleri yerine getirdiği takdirde askı kaldırılır. Askı süresi
sonunda gerekli düzeltici önlemler başlatılmakla birlikte tamamlanamamış ise, ilgili kuruluşun talebi
üzerine askı hâli altı aya kadar uzatılır.
(5) Yetkisi askıya alınan kuruluşun askıya alındığı yeterlilikler ile askı süresine ilişkin bilgiler
Kurumun internet sitesinde askı süresince yayınlanır.
(6) Yetkisi askıya alınan kuruluş gözetim ve belge yenileme faaliyetlerinde bulunamaz.
Gözetim ve belge yenilemeye yönelik iş ve işlemler Kurum tarafından düzenlenecek usul ve
esaslarda belirlenir.
Yetkinin kaldırılması
MADDE 32 – (1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun;
a) Akreditasyonunun ilgili akreditasyon kuruluşu tarafından geri çekilmesi,
b) Yetkisi askıya alındıktan sonra belirlenen düzeltici faaliyetleri yerine getirememesi veya
verilen ek süreye rağmen tamamlayamaması,
c) Yetkilendirmenin kaldırılmasına neden olacak önemde yanıltıcı beyanda bulunduğunun
tespit edilmesi,
ç) Sınavların şeffaflığını ve güvenilirliğini etkileyen kural ihlallerinin tespit edilmesi,
d) Sınav ve belgelendirme kayıtlarında sahtecilik veya tahrifat yaptığının tespit edilmesi,
e) Sahte belge düzenlemesi,
f) Yetki kapsamı dışında Mesleki Yeterlilik Belgesi vermesi ya da vermeyi taahhüt ettiğinin
tespit edilmesi,
g) Kurum tarafından yapılmak istenen programsız denetimi reddetmesi,
ğ) Kurumun önerdiği gözetim denetimi programını gerekçe olmaksızın reddetmesi veya her
hâlükârda Kurumun önerdiği gözetim denetimi tarihini altı aydan fazla ertelemesi,
h) Kendi isteği ile yetkisinin askıya alınmasını talep etmesi dışında iki yıl içinde aynı
nedenden dolayı yetkisinin iki kez askıya alınması,
ı) Kendi isteği ile yetkisinin kaldırılmasını talep etmesi veya varlığının sona ermesi hâlinde
yetkisinin kaldırılmasına ilişkin süreç başlatılır.
(2) Kurum tarafından yukarıda sıralanan hususlarla ilgili yetkinin kaldırılmasını
gerektirebilecek bir tespit yapıldığında ilgili kuruluştan söz konusu tespitle ilgili açıklama talep
edilir. Yetkinin kaldırılmasına ilişkin tespitler ve kuruluştan gelen açıklamalar tüm bulgular ışığında
değerlendirilir ve yapılan değerlendirme sonucunda yetkinin kaldırılmasına ilişkin kanaate varılması
hâlinde kuruluşun yetkisi Yönetim Kurulu tarafından kaldırılır.
(3) Yetki kaldırma kararı, kuruluşun yetkilendirildiği tüm ulusal yeterlilikleri kapsayabileceği
gibi sadece kuruluşun yetkisinin kaldırılmasına neden olan ulusal yeterlilik için de uygulanabilir.
(4) Yetki kaldırma kararı Kurum internet sitesinden ilan edilir.
(5) Yetkisi kaldırılan belgelendirme kuruluşu sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile
belgelendirdiği kişilere ilişkin tüm kayıtları Kuruma teslim eder. Bu kayıtlara yönelik yürütülecek iş
ve işlemler Kurum tarafından düzenlenecek usul ve esaslarda belirlenir.
Sınavın iptali ve belgenin geri çağrılması
MADDE 33 – (1) Yapılan tetkikler veya denetimler sonucunda sınavın güvenilirliğini ve
şeffaflığını etkileyecek bir usulsüzlük veya sahtecilik tespit edilmesi hâlinde sınavın tümünün ya da
sadece usulsüzlük tespit edilen adayın sınavının iptaline yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu
tarafından karar verilir.
(2) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu iptal ettiği sınava ilişkin düzenlediği belgeleri
belge sahiplerinden iade etmesini talep ederek geri çağırır. Kurum ve ilgili yetkilendirilmiş
belgelendirme kuruluşunun internet sitesinde belgenin geçersizliğine ilişkin bilgilendirme yapılır.
(3) Tespit edilen usulsüzlük ve sahtecilik hakkında genel hükümler çerçevesinde işlem
yapılır.
ALTINCI BÖLÜM
İdari ve Mali Hükümler
MYK Markası
MADDE 34 – (1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları, yetkilendirme sözleşmesinde
tanımlanan MYK Markasını kullanmaya hak kazanırlar.
(2) MYK Markasının kullanımı ile ilgili usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.
İtiraz ve şikâyet
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetler hakkında yapılan itiraz ve
şikâyetler Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre sonuçlandırılır.
(2) Karara taraf tüm kuruluşlar, Kurum tarafından alınan kararlara itirazda bulunabilirler.
(3) Adaylar tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yapılan itirazlar ilgili
kuruluş tarafından sonuçlandırılır.
Kurum faaliyetleriyle ilgili bedeller, bedellerin üst sınırları ve tahsili
MADDE 36 – (1) Kurum faaliyetleriyle ilgili aşağıda tanımlanan bedeller uygulanır. Bu
bedeller Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenir.
a) Belge masraf karşılığı: Düzenlenen her bir Mesleki Yeterlilik Belgesi için bireylerden
alınan masraf karşılığıdır.
b) Başvuru masraf karşılığı: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmak üzere Kuruma
başvuru yapan kurum veya kuruluşlardan alınan masraf karşılığıdır.
c) Yıllık aidat: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından yıllık olarak alınan aidatlardır.
Yıl içindeki yetkilendirmelerde ve yetkinin yıl tamamlanmadan kaldırılması hâllerinde yıllık aidat
kıst olarak belirlenir. Kuruluşun yetkisinin askıya alınmış olması yıllık aidat alınmasına engel teşkil
etmez.
ç) Denetim bedeli: Bu Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilecek denetimler ile denetim
sonucunda düzenlenen rapor karşılığında alınan bedeldir. Söz konusu bedel, adam-gün üzerinden
belirlenir, raporlama ve ön hazırlık dâhil gerçekleşen süre kişi sayısı ile çarpılarak her bir denetim
için hesaplanır. Programsız denetimler için denetim bedeli alınmaz.
d) Seminer bedeli: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yönelik düzenlenen
seminerlerde kişi başına alınan bedeldir.
e) Tercüme bedeli: Mesleki Yeterlilik Belgesinin yabancı dilde düzenlenmesi talep edildiği
hâllerde bireylerden alınan masraf karşılığıdır.
f) Teminat bedeli: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından yetkilendirilme sözleşmesi
imzalanmadan önce alınan bedeldir.
(2) Birinci fıkrada tanımlanan bedellerin üst sınırları brüt asgari ücretin; (a) bendi için onda
biri, (b) ve (e) bentleri için iki katı, (ç) ve (d) bentleri için dört katıdır. (c) ve (f) bentlerinde
belirtilen yıllık aidatın ve teminat bedelinin üst sınırı ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru
aylığının elli katıdır.
(3) Sınavlarda başarılı olan kişiler, belge masraf karşılıklarını belgelendirme kararını veren
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun hesabına yatırırlar. Adaylardan alınan belge masraf
karşılıkları, belge talebinden önce Kurum hesaplarına aktarılır. Belge masraf karşılığının
yatırıldığını gösteren doküman, belgelendirmeye hak kazanan kişilerin listesi ile birlikte Kuruma
iletilir. Sınavda başarılı olamayan kişilerden belge masraf karşılığı alınmaz.
(4) Başvuru masraf karşılığı, başvurudan önce; denetim bedeli, denetimlerden önce; yıllık
aidat, takip eden yılın ocak ayı sonuna kadar; tercüme bedeli ise yabancı dilde belge
düzenlenmeden önce, teminat bedeli ise yetkilendirilme sözleşmesi imzalanmadan önce alınır.
(5) Teminat bedeli yıllık aidatın iki katı kadar nakit ya da mektup şeklinde alınır. Teminat
bedellerinin nakit yatırılması hâlinde her yıl güncellenen yıllık aidat tutarı dikkate alınarak aradaki
fark yatırılmak suretiyle güncellenir. Teminat mektupları ise yıllık olarak alınır ve süresi biten
teminat mektupları cari yıldaki en düşük yıllık aidat ücreti dikkate alınarak güncellenir.
Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının ücret tarifelerinin belirlenmesi
MADDE 37 –( 1) Sınav ve belgelendirmeye ilişkin ücret tarifeleri, yetkilendirilmiş
belgelendirme kuruluşlarınca, sağladıkları hizmetler ve diğer giderlerine göre yıllık olarak belirlenir.
Ücret tarifelerinde ulusal yeterliliğin tamamı için başvuruda bulunan adaylardan alınacak ücretlerin
yanı sıra yeterlilik birimine ya da sınavın türüne göre başvuruda bulunacak adaylardan alınacak
ücretler de belirtilir.
(2) Ücret tarifeleri, geçerli olacağı yıldan bir önceki yılın sonuna kadar Kurumun bilgisine
sunulur. Kurum, bu tarifelerin; diğer kuruluşların ücret tarifeleri ile günün ekonomik ve sosyal
koşulları dâhilinde, fahiş ya da aşırı düşük olduğunu değerlendirdiğinde yetkilendirilmiş
belgelendirme kuruluşundan açıklama isteyebilir. Ücret tarifeleri kuruluş ile imzalanan sözleşme
tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Kurum internet sitesinde yayımlanarak uygulamaya konur.
Kurum internet sitesinde yayımlanmamış hiçbir ücret tarifesi uygulamaya konulamaz.
(3) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları belirlenen ücret tarifelerini, yılda en çok iki
k e z olmak üzere giderlerindeki ve Tüketici Fiyat Endeksindeki değişimleri dikkate alarak
güncelleyebilirler. Güncellenen ücret tarifeleri Kuruma bildirilir ve bildirim tarihinden itibaren on iş
günü içerisinde Kurum internet sitesinde yayımlanır. Güncellenen ücret tarifesi yayımlanmadan
kuruluşlar değişiklikleri uygulayamazlar.
(4) İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav
türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az
bir kez daha sınav imkânının sağlanması gerekir.
(5) Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası
Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız
olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan
ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az iki kez daha sınav imkânının
sağlanması gerekir. Bu Kanun kapsamında sağlanan destek imkânı, sınavdan önce Kuruluş
tarafından adaylara bildirilmek zorundadır.
(6) Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde
kuruluş tarafından sınav açılmaması durumunda aday ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesini
talep edebilir ve Kuruluş bu talebi yerine getirmek zorundadır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 38 – (1) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki
Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum
tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının sınav ve belgelendirme yetkileri devam
eder. Ancak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra bahse konu kuruluşlar sınav ve
belgelendirme faaliyetlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yerine getirir.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu
olmak üzere başvuru yapmış kuruluşun başvurusu, başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan
mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.